måndag 6 september 2010

ایران: کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل تبعیض فراگیر ضد اقلیت ها را محکوم کرد

ایران: کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل تبعیض فراگیر ضد اقلیت ها را محکوم کرد
پاریس، 9 شهریور 1389 ـ در روز 5 شهریور 1389،
کمیته رفع تبعیض نژادی، یکی از مراجع سازمان ملل که متشکل از کارشناسان مستقل است، ملاحظات پایانی خود را در باره نحوه اجرای کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. کمیته به ویژه با قاطعیت از حکومت ایران خواست قوانین داخلی را با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی سازگار کند و به خصوص تعریف تبعیض نژادی در قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ایرانی عضو آن، همان گونه که در گزارش تقدیمی به کمیته تصریح کرده اند، بر این باورند که قوانین و رفتار عملی ایران باید تغییر کند تا حقوق برابر اقلیت های قومی و مذهبی در ایران تضمین شود.کارشناسان سازمان ملل نسبت به «برخورداری محدود جوامع عرب، آذری، بلوچ، کرد و دیگران و نیز بعضی از گروه های غیرشهروند، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال، با وجود رشد اقتصادی در ایران [کشور عضو]» ابراز نگرانی کردند. آنها بر «فقدان اقدامات کافی برای این که امکانات مناسب برای اعضای اقلیت ها به منظور آموزش زبان مادری و به کارگیری آن به عنوان زبان آموزشی تضمین شود» تاکید کردند. آنها از سطح پایین مشارکت اعضای اقلیت های قومی و مذهبی در زندگی اجتماعی و تبعیض در زمینه استخدام آنها به عنوان مقامات و کارکنان دولتی به شدت انتقاد نمودند. این کمیته سازمان ملل به علاوه ابراز نگرانی کرد که موانع زبانی مانع دستیابی اقلیت های قومی به عدالت شود.عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اظهار کرد: «وظیفه کمیته رفع تبعیض نژادی بررسی میزان احترام کشورهای امضا کننده کنوانسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل به این کنوانسیون و پیشبرد آن است. این کار در مورد ایران به ویژه دشوار بوده است زیرا حکومت ایران اطلاعات مربوط به وضعیت واقعی اقلیت ها را ارائه نمی کند.» کمیته رفع تبعیض نژادی به ویژه فقدان آمار در باره ترکیب قومی جمعیت، نبودِ شاخص های اقتصادی و اجتماعی جمعیت ایران به تفکیک قوم ها و نیز فقدان اطلاعات آماری در باره شکایت ها، پیگردهای قضایی انجام شده و مجازات های اجرا شده مربوط به تبعیض نژادی یا قومی را تقبیح کرد. دکتر لاهیجی این پرسش را طرح نمود: «چگونه ممکن است مقامات ایران وانمود کنند با تبعیض نژادی مبارزه می کنند، در حالی که حتا برای جمع آوری اطلاعات در باره وضعیت جاری نمی کوشند؟»فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می خواهند توصیه های کمیته رفع تبعیض نژادی را به طور کامل به اجرا بگذارد و در هفته های آینده گزارش کاملی را در باره وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی در ایران منتشر خواهند کرد که در وبگاه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در دسترس خواهد بود.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar