tisdag 7 juli 2009

پاسداران ایرانی یک زن بلوچ را در منطقه مرزی زعمران به گلوله بستن

پاسداران ایرانی یک زن بلوچ را در منطقه مرزی زعمران به گلوله بستند
به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از روزنامه توار پاسداران رژیم در منطقه زعمران یک زن بلوچ را با ضرب گلوله به شهادت رساندند.
این خانم بی بی ملوک نام دارد و ھسرپیربخش ساکن زامران است بی بی ملوک ھمراہ با دو خانم دیگر برای جمع آوری ھیزم بھ کوہ می روند کھ ماموران ایرانی بسوی آنھا آتش گشوده و وی را به شهادت می رسانند و۔دو نفر کھ جوانتر بودہ اند از ترس فرار می کنند اما بی بی ملوک ھدف گلولھ قرار می گیرد و به شهادت می رسد۔
ماموران اشغالگر وحشی جسد وی را با خود می برند ۔مردم روستا برای گزارش گمشدگی بھ سراوان می روند اما کسی بھ حرف آنھا گوش نمی کند ۔ بعد از سھ روز جسد بی بی ملوک زیر یک درخت توسط یک چوپان پیدا می شود مردم با راھنمای چوپان جسد را پیدا
کردہ و دفن می کنند

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar