lördag 11 april 2009

ادامه فشارها بر دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان: ۴ دانشجوی دیگر احضار شدند.
طی هفته های اخیر، فشارها از طرف کمیته انضباطی بر دانشجویان شدت بیشتری به خود گرفته است و مسؤولان دانشگاه سعی دارند تا با ایجاد فضایی امنیتی با ارعاب و تهدید دانشجویان، آن ها را از حمایت دانشجویان حکم خورده منع کنند.گفتنی است که مسؤولان دانشگاه از دانشجویان حکم خورده درخواست کرده اند که برای حل رفع احکامشان ندامت نامه بنویسند. دانشجویان حکم خورده همچنان در بیرون از دانشگاه به سر می برند. گویا این دانشجویان وکیلی را انتخاب کرده اند تا پی گیر کارهای خود از طریق مجاری قانونی باشند. همچنین شورای متشکل از دانشجویان با عنوان “شورای دفاع از حقوق دانشجویان ممنوع الورود دانشگاه سیستان و بلوچستان” برای حمایت از این دانشجویان در دانشگاه تشکیل شده است.گفتنی است که هر کسی در دانشگاه در حمایت از این دانشجویان حرفی بزند، سریعاً به کمیته انضباطی احضار می شود و اگر وضع به همین منوال بگذرد احتمال تحصن گسترده دانشجویان در این دانشگاه نسبت به وضع موجود در این دانشگاه بسیار زیاد است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar