onsdag 1 oktober 2008

موتور سيکلت گشت انتظامي دانش آموز 6 ساله ايرانشهري را زير گرفت و سعي بر فرار نمود


موتور سيکلت گشت انتظامي دانش آموز 6 ساله ايرانشهري را زير گرفت و سعي بر فرار نمود

به گزارش رسیده از ایرانشهر, بعد ظهرديروز, پنجشنبه , بعد از تعطیلی "دبستان وآمادگی بوعلی" واقع درخیابان شهید مالکی موتورسیکلت گشت انتظامی با يکي از شاگردان مدرسه (پسر بچه اي شش ساله) تصادف ميکنددو درجه دار گشت انتظامي بجاي آنکه به کودک مضروب که با کتابهايش گوشه اي از خيابان پرت شده بوده کمک کنند , با صداي بلند کلي "فحش" رکيک نثار وي کرده و در صدد ترک صحنه ميشوند تعدادي از مردم که در گوشه و کناردر انتظار بجه هايشان بوده اند با ديدن اين صحنه مامورين را اجازه ترک کردن صحنه را نميدهند.
مردم سعي ميکنند آرامش را حفظ کنند و يکي ازآنها تلاش ميکند که با گشت مرکزي تماس برقرار کند اما در مقابل , دو مامور گشت انتظامي شروع به تهديد وناسزاگوئي ميکنند و حتي اسلحه های خود را به سمت مردم نشانه میگیرند و آنها را تهدید به مرگ میکنند.
ناگهان دو جوان از لابلاي مردم با خشم تمام به دو مامورحمله ميبرند وآنها را زير مشت و لگد ميگيرند. مامورين وقتي وضع را چنين ميبينند ابراز پشيماني ميکنند و از مردم اجازه ميخواهند که بگذارند که آنجا ترک کنند . مردم ترحم بخرج ميدهند و تقاضاي دو مامور را ميپذيرند
این اولین بار نیست که مردم بلوچ شاهد اینچنین وحشیگریها و برخوردهای غیرمنصفانه از طرف ارگانهای نظامی و غیر نظامی حکومت میباشند. در مقابل شکايت نامه, اعتراضات و رنجنامه‌هاي مردم يا بيمحلي نشان داده شده و يا با خشونت جواب داده میشود.

گزارش راديو بلوچي اف ام
آجمعه 5 مهر ماه 1387 برابر با 2008-09-26
مرد ايرانشهري بدليل آنکه نميخواست دستگاه جرثقيل وي براي اعدام" استفاده شود مورد ضرب و شتم نيروهاي انتظامي قرارگرفت

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar